Att bygga relationer på distans

Göteborgsregionen

maj 24, 2021

Under premiäravsnittet av Sen Eftermiddag med GR, med fokus på undervisning på distans, deltog Stina Bergman Lindskog och John Nelander från Göteborgsregionen, tillsammans med gäster från LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg och Källan, en särskild undervisningsgrupp i Uddevalla.

Under programpunkten "Bemötande och relationer på distans" lyftes exempel och frågeställningar kring arbetet med fullföljda studier, skolanknytning, bemötande och hur detta har fungerat på distans för lärare och elever.

Inom ramen för Plug Innan har skolor fått stöd i att utveckla och systematisera det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för att fler elever ska fullfölja sina grundskolestudier och bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Projektets långsiktiga mål var att fler elever i Västra Götaland ska erhålla en gymnasieexamen.

Under samtalet som ni kan se nedan, lyftes vikten av behålla och arbeta med relationer, trots distansundervisning, som ett fokusområde för fullföljda studier.

 

I en nyligen publicerad artikel på Skolverket påvisas även genom forskning vikten av att elever, trots undervinsing på distans, känner en tillhörighet och tillit till undervisningen och läraren.

"Det finns många möjligheter till interaktion och det är viktigt att satsa extra på att skapa tillit, tillhörighet, gemenskap och en känsla av närvaro mellan elever, men också mellan lärare och elev. Detta är sådant som kräver mer medvetna aktiviteter i en onlinemiljö än i en klassrumsmiljö, men som också kan skapa nya möjligheter att utveckla undervisningen."

Läs hela artikeln här:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/distansundervisning-kraver-tillit-och-struktur Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om projektet Plug Innan här:

Tidiga insatser för fullföljda studier inom ramen för projekt Plug Innan

Plug Innan har syftat till att utveckla och långsiktigt stärka skolors främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att fler unga i Västra Götaland ska fullfölja sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Tidiga insatser som främjar fullföljda studier

Göteborgsregionen fungerade som projektägare och processtöd till de deltagande skolorna i Plug Innan, Västra Götalandsregionen (VGR) delfinansierade projektet. Efter fyra år avslutades Göteborgsregionens uppdrag som processtöd till de deltagande skolorna men arbetet med att sprida den kunskap och erfarenhet som projektet har genererat fortsätter.

Utgångspunkt i skolans egna behov

Totalt deltog 40 grundskolor i 15 olika kommuner och över 1100 elever nåddes med riktade insatser inom projektet. Samtliga skolor som deltog gjorde i samband med uppstarten en nulägesanalys för att kartlägga elever med svag skolanknytning och vilka behov dessa elever har. Även verksamheten genomlystes för att identifiera vad som behövde förändras eller utvecklas för att möta elevernas identifierade behov. En stark skolanknytning hos eleverna ligger till grund för fullföljda studier, varför det är viktigt att tidigt identifiera elever med svag skolanknytning för att därmed kunna erbjuda tidiga insatser. Arbetet i skolorna har genomförts med stöd och processledning från Göteborgsregionen.

Fortsatt paketering och spridning av verksamma insatser och inhämtad kunskap

I den avslutande fasen av projektet arbetar Göteborgsregionen med att paketera och sprida den kunskap och de erfarenheter som projektet har genererat. Den 19 maj 2021 gavs möjlighet för projektledningen på Göteborgsregionen att delta vid webbsändningen Sen Eftermiddag med GR för att där prata om fullföljda studier och skolanknytning. Experter i form av rektorer och förstelärare från LBS Kreativa Gymnasiet samt den centrala särskilda undervisningsgruppen Källan i Uddevalla närvarade för att prata om vikten av det relationella arbetet kopplat till stärkt skolanknytning och fullföljda studier. Här lyftes givetvis också vilka utmaningar, men också vilka fördelar, som året med distansundervisning har inneburit för det relationella arbetet.

På Plug innans hemsida finns mer information om fullföljda studier samt verksamma insatser och metoder för att stärka elevers skolanknytning.

Mer om Plug Innan:

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/skola--utbildning/fullfoljda-studier/plug-innan---tidiga-insatser.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Mer om Källan:

https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/kallan---sarskild-undervisningsgrupp/kallans-resurser.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om LBS Kreativa Gymnasium Göteborg:

https://www.lbs.se/goteborg/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Henrik Krantz

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digitalisering, medie- och informationskunnighet och skolutveckling.