Fördelar med att våga undervisa på distans

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

Många ser på distansundervisning enbart som ett sätt att genomföra traditionella lektioner via video och skärm. Vad man kanske inte tänker på är att digital distansundervisning skapar helt nya möjligheter för en annan typ av upplägg. Så länge eleverna har tillgång till ämnesområdets innehåll kan de arbeta med det själva utan att behöva hålla sig till strikta lektionstider.

Utmaningar för dig som lärare

Ett upplägg där eleverna arbetar självständigt på distans ställer krav på lärarens förmåga att planera och presentera sin undervisning så att alla elever blir utmanade utifrån sina individuella förutsättningar och kunskapsnivå.

Viktiga förutsättningar för att lyckas med distansundervisningen

  • Var tydlig med vilka förväntningar du har på eleverna och på vad de ska klara av
  • Presentera innehållet för eleverna på ett tydligt och tillgängligt sätt. Det kan ske via Teams, Classroom, Padlet eller någon annan digital yta som du och din klass är vana att arbeta med. Det kan också ske genom att du delar en Google-presentation eller Powerpresentation med dina elever, som innehåller uppgifter och utmaningar som de metodiskt kan arbeta sig igenom allt eftersom de blir klara.

Tips och idéer

  • Märk uppgifterna utifrån svårighetshetsgrad. Det gör det enklare för eleverna att avkoda vilka uppgifter som passar dem. Färgkodning är en effektiv form av märkning, där grönt kan representera uppgifter som alla ska klara av, medan orange och lila symboliserar svårare moment för elever som vill ha större utmaningar.
  • Ge eleverna förutsättningar att träna på summativamoment med hjälp av verktyg där de automatiskt får feedback på sina kunskaper. Genom sidor som Quizlet kan eleverna enkelt träna på glosor, begrepp och bilder på egen hand.

Utmaningar för eleverna

Distansundervisning ställer stora krav på eleverna, eftersom de behöver ta större ansvar för att planera och genomföra sina studier på egen hand. Planeringen kan göras med hjälp av vårdnadshavare men du som lärare behöver också finnas tillgänglig för att stötta. Du har ansvaret för att skapa tid och tillfällen i undervisningen där eleverna har chansen att visa både sin progression och att de faktiskt deltar i undervisningen.

Tips och idéer

  • Med hjälp av delade dokument kan du enkelt ta del av vad eleven arbetar med och se deras progression
  • Använd digitala quiz och formulär för att få en överblick av vilka elever som deltar och hur mycket de tagit till sig av ämnesområdet.
  • Om du märker att det finns elever som inte kommit igång, återkoppla snabbt för att hjälpa dem att komma igång eller komma vidare.

Men, ska vi lämna eleverna helt ensamma?

Självklart ska eleverna inte ta ett ensamt ansvar för sin kunskapsutveckling. Det är viktigt att du som lärare finns tillgänglig för stöd via det kommunikationsverktyg (Teams, Hangout meet, etc) ni använder er av på skolan, förslagsvis vid bestämda tidpunkter under dagen.

Tydliggör också i vilka övriga kanaler du är tillgänglig, som email eller chatt. Ta också tiden att aktivt gå in i elevernas material och se över deras framsteg för att försäkra dig om att de är igång med arbetet. Det ger även en återkoppling till eleverna att någon ser och bekräftar deras arbete. Det skapar motivation att arbeta vidare.

Fundera över vilka elever i klassen som skulle kunna behöva extra stöd och lägg mer tid på att stötta dem och följa deras progression. Lita på din egen professionella kompetens, du känner din klass bäst och det är upp till dig att utvärdera dina elevers förmåga att arbeta på distans.

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.