Planera digitala utvecklingssamtal

Göteborgsregionen

oktober 6, 2021

Förra läsåret påverkade pandemin inte bara undervisning i form av övergång till fjärr- och distansundervisningen utan begränsade även de fysiska mötena med vårdnadshavare. Nu är eleverna åter på plats i skolan men rekommendationerna att möta vårdnadshavare i digitala samtal är fortfarande aktuellt och kan fortsätta vara så under hela läsåret. Både vuxna och elever kan med kort varsel behöva var hemma på grund av symtom och vi kan använda fördelarna med digitala samtal även då.

Ta reda på vilka riktlinjer er skola har!

Under terminens första månader behöver du som pedagog informeras av rektor hur möten med vårdnadshavare ska ske även om restriktionerna i vårt samhälle lättas. Videomöten kan vara lämpligt och här nedan följer några tips hur du och dina kollegor kan förbereda er tillsammans. Ta reda på vilket digitalt verktyg er skola använder för videosamtal med elev och vårdnadshavare.

Vikten av elevernas medverkan

De digitala resurserna ger oss förutsättningar att genomföra utvecklingssamtal som ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Utgå från att efterlikna ett fysiskt samtal med tre parter när du planerar. Elevens medverkan, att samtalet blir elevaktivt och att elevens lärande och utveckling står i fokus ska vara utgångspunkt även i det digitala samtalet. Om du vanligtvis vid fysiska samtal har elevledda samtal eller att eleven aktivt berättar och visar så planera för att detta också sker i det digitala mötet.

Stötta varandra i arbetslaget

I planeringen och inför genomförandet av digitala utvecklingssamtalet får arbetslaget en stöttande roll. Att leda videosamtal och få en bra kvalité på mötet som efterliknar det fysiska mötet kräver ofta en genomtänkt struktur och att man tidigare använt plattformen och dess funktioner. Om några i arbetslaget känner sig osäkra på vissa delar, hjälp varandra! Det kan vara bra att prova att bjuda in till samtal, starta upp, pröva funktioner som att dela skärm tillsammans med sina kollegor. Ett ytterligare tips är att ni tillsammans författar vilken information ni vill ha med i en inbjudan till vårdnadshavare för att genomförandet av samtalet blir så bra som möjligt. Använd era gemensamma reflektioner från förra läsårets samtal.

Kom ihåg!

Det är rektor som ska skapa förutsättningar för att lärarna ska utveckla arbete med utvecklingssamtal.

Bjud in tolk, speciallärare och specialpedagog till utvecklingssamtalet om det behövs.

Läs mer om Utvecklingssamtal på distans här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Malin Viberg

Projektledare på Göteborgsregionen inom skolutveckling