Skapa förutsättningar för distansbedömning

Göteborgsregionen

juni 8, 2020

När man som lärare undervisar på distans är oron att bedömingen inte ska bli rättssäker stor. I en serie av artiklar kommer vi gå igenom hur man i sin distansundervisning kan planera, säkerställa bedömningstillfällen och hur man kan arbeta för att främja elevers måluppfyllelse.

Planera och konkretisera moment (planeringstriangeln)

Elever når ofta många kunskapsmål, men inte alla. Har du som lärare planerat dina moment tydligt utifrån olika kunskapsmål kan du enklare be eleverna att visa sina kunskaper utifrån specifika kunskapsmål och moment. Når inte en elev ett specifikt kunskapsmål kan du som lärare enklare ta fram uppgifter utifrån de examinationsmoment du skapat för att eleven ska kunna visa sina kunskaper utifrån det specifika kunskapsmål. Det gör att eleven inte behöver ta sig an hela ämnesområdet/kursen när det bara är ett kunskapsmål som saknas.

Genom att utgå från "planeringstriangeln" för varje moment du planerar kan du tydligt visa på vilka kunskapsmål som behandlas utifrån vilket innehåll och hur eleverna ska visa att de når målet. Genom modellen kan du effektivisera och förenkla din distansbedömning för både dig och eleven.

Ett exempel

För att tydliggöra hur man kan använda planeringstriangeln i praktiken använder vi ett exempel. Exemplet utgår från ämnet historia och tidsperioden revolutionerna. Kunskapskravet i fokus är "kunskaper om historiska gestalter".

I exemplet finns triangelns alla tre delar med. Under delen innehåll finns flera sätt för eleven att ta del av ämnesområdets innehåll. Eleven kan läsa, titta eller lyssna för att kunna tillgodose sig kunskaperna för att nå, i exemeplet ovan, de tydligt utskrivna kunskapsmålen. Det skapar agens för eleverna vilket betyder att de kan själva välja hur de vill ta till sig innehållet. Det skapar ett mer likvärdig och inkluderande klassrum då elever ofta lär sig på olika sätt. Det ena innehållet utesluter dock inte det andra utan eleverna kan och bör som oftast ta del av alla delar av innehållet. Tänk på att det är viktigt att variera sitt innehåll i distansundervisningen för att hålla elevernas motivation uppe. Öppnas i nytt fönster.

Slutligen har vi "examinationsmoment"-delen. I exemplet finns tre metoder för eleven att redovisa sina kunskaper. Anledningen till att det finns tre metoder är för att skapa bättre förutsättningar för elever att nå målen. Om en elev har svårt att producera ett personporträtt finns det redan färdigplanerade alternativa metoder för eleven att visa sina kunskaper på vilket underlättar för både läraren och eleven. Tänk på att elever kan visa sina kunskaper på flera sätt i distansundervisningen. Öppnas i nytt fönster.

 

Men hur gör jag?

1. Se över kunskapsmålen

Se över hur syften, centralt innehåll, kunskapskraven ser ut i just ditt ämne. Dela upp kunskapsmålen i olika delar. Vissa lärplattformar har redan gjort en indelning av kunskapskraven. Ta gärna hjälp av en ämneskollega.

2. Inventera innehåll

Gå igenom kunskapsmålen utifrån den indelning av kunskapsmålen ni gjort och se över vilket material och läromedel ni har till förfogande. Välj ut kapitel, filmer, podradio och annat digitalt material som är kopplade till ämnesområdet och kunskapsmålen. Använd exempelvis padlet för att samla allt digitalt material på en och samma plats.

3. Koppla samman kunskapsmål, Innehåll och examinationsmoment

Se över innehållet ni samlat ihop och börja "pussla" ihop kunskapsmål och innehåll som passar varandra. Medan ni skapar samband mellan innehåll och kunskapsmål kan ni skriva upp frågor och idéer kring hur det specifika momenten ni skapar skulle kunna examineras och bedömas. Genom att synliggöra sambandet mellan innehåll, kunskapsmål och examinationsmoment blir det tydligt vad du bedömer, när och hur.

Har du redan en planering?

Har ni redan en planering kan ni självklart utgå från den. Se över planeringen och vilka examinationsformer ni har. Utifrån det kan ni utgå från planeringstriangeln och göra samma steg som ovan för att se om ert innehåll och examinationsmomenten korrelerar med kunskapsmålen.

Eftersom det blir färre bedömningstillfällen i distansundervisningen än i vanlig klassrumsundervisning är det extra viktigt att se över så att planeringen skapar ett bra bedömningsunderlag. Som Skolverket skriver är det viktigt att vara säker på att det är “elevens verkliga kunskaper du bedömer” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skapa tydlighet för både dig och eleverna

Genom att man förarbetat och strukturerat innehållet utirfrån modellen ovan blir det enklare att visa eleverna i början av lektionen vilka mål och kunskaper ni arbetar mot och hur de ska redovisa sina kunskaper. Återkoppla gärna till kunskapsmålen när du avslutar lektionen och lägg gärna ut din planering på vald lärplattform för att skapa en helhet för eleverna. Läs mer här om hur du kan strukturera en lektion i din distansundervisning

Felix Gyllenstig Serrao

Arbetar som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på pedagogik och digitalisering. Har arbetat som lärare och förstelärare i 11 år och har nominerats till Guldäpplet fyra gånger.